Reglementen

Algemeen Reglement

Toegang tennispark
De KNLTB-pasjes dienen als sleutel voor het betreden van het tennispark en het openen van de deur van het clubhuis om gebruik te maken van toilet en kleedkamers in tijden dat het clubhuis is gesloten.

Ook hangt in de hal van het clubhuis het AED apparaat in geval van nood. Hier hangt een lijstje aan met namen van leden die bekend zijn met dit apparaat en EHBO.

Baanreglement
De baan mag alleen bespeeld worden als hij in goede conditie is of in goede conditie wordt gebracht, evt. door te sproeien. 

Men is verplicht de baan in goede conditie achter te laten! Na elk gebruik is men verplicht de baan te vegen met de sleepnetten.

Men is verplicht te spelen in tennistenue. De baan mag alleen betreden worden met tennisschoenen!

Een baan reserveren via de app of het scherm in de hal is verplicht. Het niet gebruik maken ervan ontneemt u alle recht van spelen. 

De woensdagmiddagen (tot 18.00 uur) zijn gereserveerd voor de jeugdleden. Senioren kunnen altijd komen tennissen, maar wanneer er jeugdleden willen spelen, moeten ze er af! Senioren kunnen derhalve ook geen baan opeisen van jeugdleden. Op woensdagmiddagen mogen jeugdleden met een vriendje of vriendinnetje van een andere tennisvereniging bij ons op de Bongerd tennissen. Dit vriendje of vriendinnetje moet echter wel, net als ieder Bongerdlid, zijn of haar pasje plaatsen onder de klok. Na 19.30 uur hebben senior- en juniorleden van 15 jaar en ouder voorrang om te tennissen.

Introducés zijn welkom om op woensdagavond mee te doen tijdens de wekelijkse instuif, om kennis te maken met de vereniging en de mensen.

Iemand die geen gehoor geeft aan een waarschuwing van het bestuur wordt geschorst voor een periode van 2 weken. Bij herhaling voor een langere periode of royement.

Spelers/Speelsters die competitie hebben gespeeld, mogen diezelfde dag als er wachtenden zijn, niet meer vrij tennissen. Dit geldt ook voor de uitspelende teams.

Er dient altijd 1 baan beschikbaar te blijven voor recreatie tenzij het bestuur/competitieleiding anders beslist.

Bedenk dat een baanreglement alleen met medewerking van alle leden goed kan functioneren.

Baanverlichting

De laatste spelers moeten niet vergeten het licht uit te doen. Om 23:00 uur moet de verlichting absoluut uit zijn. De verlichting is in ieder geval voorzien van een tijdklok, omongeveer 23.00 uur zal de verlichting vanzelf uitschakelen

Gedragsregels Leden
Als bestuur hebben wij naast het baanreglement een aantal “gedragsregels” opgesteld. Wij doen een ieder het vriendelijke doch dringende verzoek om deze “gedragsregels” in acht te nemen. Op deze wijze hopen we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken om op dit terrein te tennissen en te vertoeven.

Honden
Het is niet meer toegestaan om honden mee te nemen in het clubgebouw. Op het terrein dienen honden te zijn aangelijnd.

Roken
Volgens de wetgeving is roken in het clubgebouw niet meer toegestaan. Wij verzoeken u vriendelijk om buiten te roken.

Fietsen
Het is niet toegestaan om fietsen binnen het hekwerk te plaatsen.

Introducé
Introducees zijn op woensdagavond welkom om mee te doen bij de instuifavond om kennis te maken met de vereniging en de mensen. Daarnaast is het mogelijk om op andere tijden met toestemming van het bestuur een keer proef te spelen.

 

Huishoudelijk Reglement

Van tennisvereniging  ” Ltc de Bongerd”  te Kloetinge

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

Dit reglement is het huishoudelijk reglement als bedoeld in art. 19 van de statuten van de vereniging.

Artikel 2

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het dagelijks bestuur, de technische commissie en de parkcommissie. Sportkleding op de baan is voorgeschreven. (trainingspak is toegestaan).

Artikel 3

De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld, te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar.  Betaling via automatische incasso geniet de voorkeur.

Artikel 4

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

MIDDELEN

Artikel 5

In de geldmiddelen der vereniging wordt voorzien door contributies, subsidies en vrijwillige bijdragen (sponsoring).

VERGADERINGEN

Artikel 6

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd  van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

 Artikel 7

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroepen bevoegd.

Artikel 8

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 9

Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen – of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen, en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 10

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten,  ieder voorstel dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocatie door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden  daarin wensen op te nemen.

Artikel 11

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde geteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welke rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Artikel 12

De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies –met uitzondering van de commissie als bedoeld in art. 11 lid 4 van de Statuten- kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 13

De commissie als bedoeld in art. 11 lid 4 van de Statuten bestaande uit twee leden, wordt  bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. Dit lid mag ten hoogste twee jaar achtereen deel uitmaken van deze commissie.

Artikel 14

De Technische Commissie (hierna aangeduid als T.C.) bestaat uit tenminste drie leden.  Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C. De voorzitter van de T.C. is in ieder geval een bestuurslid.

Artikel 15

Kerntaak van de TC is het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

Artikel 16

Ltc de Bongerd heeft een  Parkcommissie (hierna aangeduid als P.C.).

Artikel 17

De werkzaamheden van de P.C. zullen o.a. bestaan uit:

a.              het (laten) bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;

b.              het verzorgen van de aangrenzende groenvoorziening;

c.              het verzorgen van de opstallen op het tennispark.

BESLUITVORMING 

Artikel 18

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 19

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige – en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het niet aangenomen.

Artikel 20

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

Artikel 21

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet  door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Drie jaar achtereenvolgend treden een dagelijks- en een algemeen bestuurslid af, in het vierde jaar wegens het rooster van aftreden. Ook treden jaarlijks af de in de art. 10 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop een lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 22

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzittter of een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één lid of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren  de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden  als tijdelijk bestuur.

 Artikel 23

Schade aan de vereniging of één der harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen welke op haar terrein voorvallen.

Artikel 24

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten wordt gesteld op  € 5000,-

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 25

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a.              namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;

b.             presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.              de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welke gebruikt korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet een ieder lid die daarom verzoekt inzage worden verstrekt.

AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 26

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden naam, voornamen, woonplaats, adres geboortejaar en datum, eventueel ook telefoonnummer en roepnaam. Daarnaast wordt bij de aanmelding direct om een machtiging gevraagd voor automatische incasso. De aanmeldingsformulieren dienen te zijn ondertekend door betrokkene of ouder.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 27

In die gevallen, waarin de KNLTB, de Statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 28

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 18 februari 2013.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0113 – 223358 (bereikbaar tijdens evenementen)

Sportpark Wesselopark

Noordeinde 5A
4481 BJ Kloetinge

KVK-nummer

40309581